Τι είναι το Ροδόγραμμα ή αιολικό τριαντάφυλλο (Wind rose)

Το Ροδόγραμμα (wind rose) είναι ένα διανυσματικό διάγραμμα που χρησιμοποιείται για να απεικονίσει, τη διανυσματική κατανομή της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου, για μια συγκεκριμένη θέση και για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (ημέρα).
Εμφανίζεται ως ένα πολύγωνο, στο οποίο το μήκος των διανυσμάτων αποκλίνει προς διάφορες κατευθύνσεις και είναι ανάλογο με την επανάληψη των ανέμων αυτών των κατευθύνσεων.
Το αιολικό τριαντάφυλλο διαιρείται σε έναν αριθμό διανυσμάτων που αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη συχνότητα των ανέμων που πνέουν από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το μεγαλύτερο διάνυσμα, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης των ανέμων από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση στην καθορισμένη χρονική περίοδο.